Waterschap Hollandse Delta vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij behandelen je persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving. Als het nodig is om je persoonsgegevens door te geven aan een andere organisatie of overheid, bijvoorbeeld een gemeente, dan informeren we je hierover.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: een naam, een huisadres, een persoonlijk e-mailadres of geboortedatum.

Vastleggen en verwerken van persoonsgegevens

Op het aan werkenbijwshd.nl gekoppelde recruitmentsysteem leggen we als waterschap Hollandse Delta persoonsgegevens vast voor drie doeleinden.

 1. Voor arbeidsbemiddeling bij openstaande vacatures. Jouw NAW-gegevens, je cv en je motivatiebrief sturen we door naar de vacaturehouder en de HR-medewerkers van de desbetreffende afdeling. Deze persoonsgegevens worden standaard tot 4 weken na de afhandeling van je je sollicitatieprocedure bewaard. Als de sollicitatie leidt tot een aanstelling worden de persoonsgegevens bewaard in je personeelsdossier. Wanneer je hebt aangegeven dat we jouw gegevens in portefeuille mogen nemen, bewaren we je gegevens tot 6 maanden na de afhandeling van de sollicitatieprocedure.
 2. Voor het werven van specifieke functies schakelen wij gespecialiseerde wervingsbureau’s in die in onze opdracht de werving en het selectieproces uitvoeren. Indien van toepassing op jouw sollicitatieprocedure, wordt dit duidelijk vermeld in de vacaturetekst. Sollicitaties dienen dan ook naar het ingeschakelde wervingsbureau gestuurd te worden. Dient u toch uw gegevens in bij ons, worden ze door het waterschap doorgestuurd en vervolgens verwijdert.
 3. Voor het in portefeuille houden van je gegevens voor toekomstige vacatures.

We bieden je geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. Jouw persoonlijke gegevens stellen we niet aan derden beschikbaar, tenzij we dit op grond van de wet verplicht zijn of er via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

Het waterschap verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan het waterschap verstrekt per brief, e-mail, of via de website van het waterschap, of die we via andere overheden of organisaties ontvangen. 
Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt het waterschap zich onder meer aan de volgende uitgangspunten:

 • Persoonsgegevens zijn steeds voldoende actueel en van goede kwaliteit.
 • Minimale gegevensverwerking. Het waterschap verwerkt alleen persoonsgegevens indien en voor zover die noodzakelijk zijn voor vooraf bepaalde doelen. 
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de waterschapstaken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Het waterschap verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om je sollicitatie af te kunnen handelen.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
 • Contact met het waterschap

Beveiligen van je persoonsgegevens

Het waterschap neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. 

Jouw rechten

Je hebt het recht om informatie te krijgen van het waterschap over jouw persoonsgegevens. Als je hierom vraagt zal het waterschap je inzicht geven in welke persoonsgegevens het waterschap van je heeft en waarvoor ze gebruikt worden. Je kunt dan ook controleren of de persoonsgegevens die het waterschap van je heeft wel juist zijn. Je rechten worden hieronder omschreven.

A. Inzage
Je hebt het recht inzage te krijgen in de persoonsgegevens die het waterschap van je verwerkt.

B. Verbetering en verwijdering
Je hebt recht op verbetering van je persoonsgegevens als deze niet juist of volledig (meer) zijn. Ook heb je mogelijk recht op verwijdering indien je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het waterschap om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de bescherming van vitale belangen van jezelf of anderen.

C. Bezwaar
Je kunt bezwaar maken tegen het feit dat het waterschap persoonsgegevens van je heeft verzameld. Dit is echter niet mogelijk als het waterschap je persoonsgegevens heeft verzameld om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de bescherming van vitale belangen van jezelf of anderen.

D. Recht op beperking
Je hebt het recht op het tijdelijk niet gebruiken van je gegevens door het waterschap. Dit recht heb je in de volgende situaties:

 • in afwachting van de beoordeling van je verzoek om verbetering of van een bezwaar;
 • indien je gegevens eigenlijk verwijderd zouden moeten worden maar je dit niet wenst;
 • indien het waterschap de gegevens niet langer nodig heeft maar jij nog wel, bijvoorbeeld voor een rechtszaak.

E. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om de door jou aan het waterschap verstrekte gegevens (terug) te krijgen in een gangbaar bestandsformaat. Je mag de door jouw teruggekregen persoonsgegevens overdragen aan een andere organisatie. Dit geldt alleen voor de gegevens die het waterschap verwerkt op grond van jouw toestemming.

F. Recht om gegeven toestemming voor verwerking in te trekken
Je hebt het recht om een eenmaal gegeven toestemming voor het verwerken van jouw gegevens in te trekken. Je hoeft hier geen reden voor op te geven. Het waterschap zal de verwerking van die gegevens dan direct staken. Het intrekken van toestemming heeft echter geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven rechtmatig.

G. Klachtrecht
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op het voldoen aan de privacyregelgeving door organisaties en overheden. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over hoe het waterschap omgaat met jouw persoonsgegevens.

Indienen van een verzoek

Je kunt een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, beperking of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens. Ook een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens is mogelijk.

Dien een verzoek in

Functionaris voor Gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming (FG) is de interne onafhankelijke toezichthouder. De FG adviseert het waterschap over de omgang met persoonsgegevens en het beschermen van persoonsgegevens. Ook controleert de FG of het waterschap zich houdt aan alle privacy wet- en regelgeving.

Bij waterschap Hollandse Delta is de heer R. van Driel benoemd tot FG. 
Bij de FG kun je een klacht indienen als je denkt dat het waterschap niet op de juiste manier omgaat met jouw persoonsgegevens.

Dien een klacht in

Privacybeleid

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft privacybeleid voor het waterschap vastgesteld. In dit beleid staat hoe het waterschap omgaat met privacy en de bescherming van persoonsgegevens en hoe het ervoor zorgt dat het daarbij aan de privacywetgeving voldoet.

Contact

Heb je vragen over deze privacyverklaring of over (het gebruik van) de persoonsgegevens bij het waterschap, neem dan contact met ons op.

Stel je vraag